Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Οδηγίες για Ομάδες Παραγωγών στο Μέτρο της ποιότητας


Παραγωγών (δικαιούχων) στο πλαίσιο του Μέτρου 133 « Ενημέρωση – Προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν έγκαιρα τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούν, στο πλαίσιο μιας Ομάδας Παραγωγών του Μέτρου 133, για την επίτευξη των στόχων της (διεύρυνση των αγορών πώλησης του πιστοποιημένου προϊόντος της, καλύτερες πρόσοδοι, βελτίωση των συνθηκών ζωής).

Αναλυτικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
1. Αν είστε δικαιούχοι του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων» του ΠΑΑ, τότε μόνο εσείς έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε και να λάβετε ενίσχυση από το Μέτρο 133, ώστε να μπορέσετε να ενημερώσετε τους καταναλωτές και να προωθήσετε το ποιοτικό προϊόν, για το οποίο ενισχυθήκατε στο πλαίσιο του Μέτρου 132 για  την πιστοποίησή του ως ποιοτικό (είτε Βιολογικό είτε με Ολοκληρωμένη Διαχείριση – AGRO 2 ή AGRO 3).
Πρέπει να δείτε συνολικά τα δύο Μέτρα 132 και 133, γιατί απώτερος σκοπός είναι τα ποιοτικά προϊόντα του Μέτρου 132 να έρθουν σε υψηλότερο επίπεδο στην προτίμηση των καταναλωτών με τη βοήθεια του Μέτρου 133, εξασφαλίζοντας διεξόδους, καταρχάς στην Εσωτερική Αγορά (το εσωτερικό της χώρας και τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2. Αν λοιπόν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Μέτρο 133 του ΠΑΑ, τότε πρέπει να οργανωθείτε σε «Ομάδα Παραγωγών», που όλα τα μέλη της παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν ποιότητας, που παράγετε και εσείς, στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος ποιότητας.

3. Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλαπλά από το Μέτρο 133, επιλέγοντας όλες τις δράσεις, που ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω ή μέρος αυτών:
– Ενημέρωση των καταναλωτών (είτε με φυλλάδια είτε με ενημερωτικές συναντήσεις είτε στον τύπο κ.λ.π.)
– Διαφήμιση του προϊόντος σε ό,τι αφορά τον τρόπο παραγωγής, μεθοδολογίες, χαρακτηριστικά κ.λ.π.
– Προώθηση (είτε με συμμετοχή σε Εκθέσεις στην εσωτερική αγορά – το εσωτερικό της χώρας και τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμμετοχή σε πανηγύρεις, γευσιγνωσίες, συναντήσεις με εμπόρους κ.λ.π.).
Ενδεχομένως να εκφραστούν επιφυλάξεις από την πλευρά σας, σχετικά με την δυνατότητά σας να προβείτε σε δράσεις προώθησης/ διαφήμισης/ ενημέρωσης, καθώς δεν έχετε ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σας ενημερώνουμε ότι στις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 133 περιλαμβάνονται και η μελέτη για το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που πρέπει να εφαρμόσετε, η σχετική μελέτη έρευνας αγοράς για το πιστοποιημένο προϊόν και τις ποσότητες που θέλετε να προωθήσετε σε επιλεγμένες αγορές – στόχους, καθώς και η δημοσιοποίηση (ανεύρεση συνεργατών κλπ για την υποστήριξη υλοποίησης του σχεδίου).

4. Επισημαίνεται, ότι στις παραπάνω δράσεις δεν πρέπει να δίνεται έμφαση στον τόπο προέλευσης, σε τρόπο ώστε το τελευταίο να μην επηρεάζει τον καταναλωτή . Επίσης, μέσω των παραπάνω δράσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση εμπορικών σημάτων.

5. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα για το Μέτρο 133, μπορείτε να την έχετε, καταρχάς, εισερχόμενοι στον ιστότοπο : « www.agrotikianaptixi.gr », όπου, μέσα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ), μπορείτε να αναζητήσετε το Μέτρο 133 (στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου πατώντας το σημείο αριστερά Το ΠΑΑ αναλυτικά  και σε ό,τι προκύψει, στο κέντρο, πάλι θα πατήσετε το σημείο Το Πρόγραμμα αναλυτικά, ύστερα θα πατήσετε, στο κέντρο, το σημείο ΠΑΑ 2007-2013 και στη συνέχεια μετά το εξώφυλλο είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Στον Πίνακα Περιεχομένων ο κωδικός 5.3.1.3.3 Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης δηλώνει δεξιά τη σελίδα, όπου μπορείτε να βρείτε το Μέτρο 133 και να ενημερωθείτε σχετικά).
Στη συνέχεια, θα εκδοθούν κατά σειρά η ΚΥΑ, η Απόφαση λεπτομερειών αυτής και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133, όπου θα αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης.

6. Οργάνωση σε Ομάδα Παραγωγών
6.1 Είναι γνωστό σε σας ότι, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Μέτρου 132, κατά την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεών σας, είχατε λάβει οι περισσότεροι από εσάς (όσοι είχατε δημιουργήσει μαζί με άλλους γεωργούς άτυπες ομάδες παραγωγών) επιπλέον βαθμολόγηση, κυρίως με σκοπό την ομαδική πιστοποίηση των προϊόντων σας.

6.2 Υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα :
6.2.1.  Να έχετε πιστοποιηθεί για περισσότερα του ενός προϊόντα.
6.2.2.  Να είχατε ήδη πιστοποιηθεί και εκτός του Μέτρου 132, για περισσότερα του ενός συστήματα ποιότητας τροφίμων (βιολογικά, AGRO, ΠΟΠ/ΠΓΕ κ.λ.π.).
6.2.3.  Να παραμείνατε μόνο μερικοί από τους αρχικούς συμμετέχοντες σε κάθε μία από τις άτυπες ομάδες παραγωγών, γιατί οι υπόλοιποι δεν εγκρίθηκαν ως δικαιούχοι του Μέτρου 132 ή δεν συμφώνησαν να συνεχίσουν για διαφόρους λόγους.
6.2.4.  Συνδυασμός των ανωτέρω.

6.3 Σύμφωνα με τους όρους του Μέτρου 133, από τα ανωτέρω θα μπορούσαν να γίνουν τα εξής :
6.3.1.  Ως προς τα σημεία 6.2.1 και 6.2.2 ανωτέρω, η απάντηση είναι ότι η ομάδα παραγωγών (που είναι ο δικαιούχος του Μέτρου 133) μόνο ένα προϊόν μπορεί να προωθήσει, να διαφημίσει κ.λ.π., στο πλαίσιο ενός μόνο συστήματος ποιότητας και μάλιστα εκείνου για το οποίο είχαν ενισχυθεί τα μέλη της από το Μέτρο 132 για την πιστοποίηση του ανωτέρω προϊόντος.
6.3.2.  Η επιλογή του ενός προϊόντος θα γίνεται, σε τρόπο ώστε μαζί με το ίδιο προϊόν και το ίδιο σύστημα ποιότητας άλλων δικαιούχων του Μέτρου 132, να φθάνουν ως ομάδα παραγωγών σε μέγεθος παραγωγής, που να μπορεί να προωθηθεί, διαφημισθεί κ.λ.π. με το Μέτρο 133 και να φθάνει σε αποτέλεσμα την προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές . Η προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές μπορεί να συμβεί, εφόσον ικανοποιούνται όλοι οι άλλοι όροι, αν ο όγκος παραγωγής της ομάδας παραγωγών ικανοποιεί τη ζήτηση του συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας σε μια ή περισσότερες αγορές.
6.3.3.  Ως προς το σημείο 6.2.3, η απάντηση  είναι ότι δεν αποκλείεσθε από το Μέτρο 133, αρκεί να συστήσετε μια ομάδα παραγωγών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

6.4 Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό, ότι είναι προς το συμφέρον της «Ομάδας Παραγωγών» να έχει ένα μέγεθος παραγωγής, τέτοιο ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αγορές στόχους της.

6.5 Προκειμένου μια ομάδα παραγωγών να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 133, έτσι ώστε να επωφεληθεί από αυτές, θα πρέπει προηγουμένως να έχει αποκτήσει νομική μορφή. Άλλωστε, νομική μορφή απαιτείται, ώστε η ομάδα παραγωγών να μπορεί να συναλλάσσεται, να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμφωνίες εμπορικού ή άλλου περιεχομένου.

6.6 Νομική πράξη σύστασης νομικού προσώπου (καταστατικό), ειδικά για το Μέτρο 133, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
– Στοιχεία των μελών της ομάδας παραγωγών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ).
– Η νομική μορφή της ομάδας παραγωγών μπορεί να είναι οποιαδήποτε, εκτός της επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής οργάνωσης, και θα έχει και εμπορικό σκοπό.
– Για τις ομάδες παραγωγών, που αποκτούν νομική μορφή στο πλαίσιο του Μέτρου 133, η ΕΔΡΑ τους θα ορίζεται στο Δήμο, στον οποίο ευρίσκεται αθροιστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (στην περίπτωση φυτικής παραγωγής) ή του αριθμού ζώων κατά το ίδιο είδος (στην περίπτωση ζωικής παραγωγής) των μελών, για το προϊόν που ενισχύθηκαν με το Μέτρο 132 και για το οποίο συστήνεται η συγκεκριμένη Ομάδα Παραγωγών.
– Στο σκοπό του νομικού προσώπου, που θα συστήσει η Ομάδα Παραγωγών, θα πρέπει να αναφέρεται η προώθηση και η διαφήμιση του προϊόντος που παράγεται από τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας, που ακολουθούν και ενισχύονται από το Μέτρο 132,  καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για το συγκεκριμένο προϊόν.
– Η χρονική διάρκεια του νομικού προσώπου της ομάδας παραγωγών θα πρέπει να  καλύπτει τουλάχιστον τη τριετή διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του και την διάρκεια των μακροχρόνιων δεσμεύσεων του Μέτρου.

7. Η Ομάδα παραγωγών, με την υποβολή της Αίτησης ενίσχυσης για το Μέτρο 133, θα προτείνει και ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (διάρκειας έως τριών ετών) βάσει του οποίου θα εκτελέσει τις επιλέξιμες δράσεις της παραγράφου 3 ανωτέρω. Είναι αυτονόητο, ότι στην πρόταση θα υπάρχει περιγραφή και διαβεβαιώσεις του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιήσει το Σχέδιό της, από οικονομικής / χρηματοδοτικής άποψης. Σημειώνεται ότι η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 70% των δαπανών των επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Οδηγίες για Ομάδες Παραγωγών στο Μέτρο της ποιότητας


Παραγωγών (δικαιούχων) στο πλαίσιο του Μέτρου 133 « Ενημέρωση – Προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν έγκαιρα τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούν, στο πλαίσιο μιας Ομάδας Παραγωγών του Μέτρου 133, για την επίτευξη των στόχων της (διεύρυνση των αγορών πώλησης του πιστοποιημένου προϊόντος της, καλύτερες πρόσοδοι, βελτίωση των συνθηκών ζωής).

Αναλυτικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
1. Αν είστε δικαιούχοι του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων» του ΠΑΑ, τότε μόνο εσείς έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε και να λάβετε ενίσχυση από το Μέτρο 133, ώστε να μπορέσετε να ενημερώσετε τους καταναλωτές και να προωθήσετε το ποιοτικό προϊόν, για το οποίο ενισχυθήκατε στο πλαίσιο του Μέτρου 132 για  την πιστοποίησή του ως ποιοτικό (είτε Βιολογικό είτε με Ολοκληρωμένη Διαχείριση – AGRO 2 ή AGRO 3).
Πρέπει να δείτε συνολικά τα δύο Μέτρα 132 και 133, γιατί απώτερος σκοπός είναι τα ποιοτικά προϊόντα του Μέτρου 132 να έρθουν σε υψηλότερο επίπεδο στην προτίμηση των καταναλωτών με τη βοήθεια του Μέτρου 133, εξασφαλίζοντας διεξόδους, καταρχάς στην Εσωτερική Αγορά (το εσωτερικό της χώρας και τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2. Αν λοιπόν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Μέτρο 133 του ΠΑΑ, τότε πρέπει να οργανωθείτε σε «Ομάδα Παραγωγών», που όλα τα μέλη της παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν ποιότητας, που παράγετε και εσείς, στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος ποιότητας.

3. Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλαπλά από το Μέτρο 133, επιλέγοντας όλες τις δράσεις, που ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω ή μέρος αυτών:
– Ενημέρωση των καταναλωτών (είτε με φυλλάδια είτε με ενημερωτικές συναντήσεις είτε στον τύπο κ.λ.π.)
– Διαφήμιση του προϊόντος σε ό,τι αφορά τον τρόπο παραγωγής, μεθοδολογίες, χαρακτηριστικά κ.λ.π.
– Προώθηση (είτε με συμμετοχή σε Εκθέσεις στην εσωτερική αγορά – το εσωτερικό της χώρας και τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμμετοχή σε πανηγύρεις, γευσιγνωσίες, συναντήσεις με εμπόρους κ.λ.π.).
Ενδεχομένως να εκφραστούν επιφυλάξεις από την πλευρά σας, σχετικά με την δυνατότητά σας να προβείτε σε δράσεις προώθησης/ διαφήμισης/ ενημέρωσης, καθώς δεν έχετε ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σας ενημερώνουμε ότι στις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 133 περιλαμβάνονται και η μελέτη για το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που πρέπει να εφαρμόσετε, η σχετική μελέτη έρευνας αγοράς για το πιστοποιημένο προϊόν και τις ποσότητες που θέλετε να προωθήσετε σε επιλεγμένες αγορές – στόχους, καθώς και η δημοσιοποίηση (ανεύρεση συνεργατών κλπ για την υποστήριξη υλοποίησης του σχεδίου).

4. Επισημαίνεται, ότι στις παραπάνω δράσεις δεν πρέπει να δίνεται έμφαση στον τόπο προέλευσης, σε τρόπο ώστε το τελευταίο να μην επηρεάζει τον καταναλωτή . Επίσης, μέσω των παραπάνω δράσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση εμπορικών σημάτων.

5. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα για το Μέτρο 133, μπορείτε να την έχετε, καταρχάς, εισερχόμενοι στον ιστότοπο : « www.agrotikianaptixi.gr », όπου, μέσα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ), μπορείτε να αναζητήσετε το Μέτρο 133 (στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου πατώντας το σημείο αριστερά Το ΠΑΑ αναλυτικά  και σε ό,τι προκύψει, στο κέντρο, πάλι θα πατήσετε το σημείο Το Πρόγραμμα αναλυτικά, ύστερα θα πατήσετε, στο κέντρο, το σημείο ΠΑΑ 2007-2013 και στη συνέχεια μετά το εξώφυλλο είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Στον Πίνακα Περιεχομένων ο κωδικός 5.3.1.3.3 Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης δηλώνει δεξιά τη σελίδα, όπου μπορείτε να βρείτε το Μέτρο 133 και να ενημερωθείτε σχετικά).
Στη συνέχεια, θα εκδοθούν κατά σειρά η ΚΥΑ, η Απόφαση λεπτομερειών αυτής και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133, όπου θα αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης.

6. Οργάνωση σε Ομάδα Παραγωγών
6.1 Είναι γνωστό σε σας ότι, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Μέτρου 132, κατά την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεών σας, είχατε λάβει οι περισσότεροι από εσάς (όσοι είχατε δημιουργήσει μαζί με άλλους γεωργούς άτυπες ομάδες παραγωγών) επιπλέον βαθμολόγηση, κυρίως με σκοπό την ομαδική πιστοποίηση των προϊόντων σας.

6.2 Υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα :
6.2.1.  Να έχετε πιστοποιηθεί για περισσότερα του ενός προϊόντα.
6.2.2.  Να είχατε ήδη πιστοποιηθεί και εκτός του Μέτρου 132, για περισσότερα του ενός συστήματα ποιότητας τροφίμων (βιολογικά, AGRO, ΠΟΠ/ΠΓΕ κ.λ.π.).
6.2.3.  Να παραμείνατε μόνο μερικοί από τους αρχικούς συμμετέχοντες σε κάθε μία από τις άτυπες ομάδες παραγωγών, γιατί οι υπόλοιποι δεν εγκρίθηκαν ως δικαιούχοι του Μέτρου 132 ή δεν συμφώνησαν να συνεχίσουν για διαφόρους λόγους.
6.2.4.  Συνδυασμός των ανωτέρω.

6.3 Σύμφωνα με τους όρους του Μέτρου 133, από τα ανωτέρω θα μπορούσαν να γίνουν τα εξής :
6.3.1.  Ως προς τα σημεία 6.2.1 και 6.2.2 ανωτέρω, η απάντηση είναι ότι η ομάδα παραγωγών (που είναι ο δικαιούχος του Μέτρου 133) μόνο ένα προϊόν μπορεί να προωθήσει, να διαφημίσει κ.λ.π., στο πλαίσιο ενός μόνο συστήματος ποιότητας και μάλιστα εκείνου για το οποίο είχαν ενισχυθεί τα μέλη της από το Μέτρο 132 για την πιστοποίηση του ανωτέρω προϊόντος.
6.3.2.  Η επιλογή του ενός προϊόντος θα γίνεται, σε τρόπο ώστε μαζί με το ίδιο προϊόν και το ίδιο σύστημα ποιότητας άλλων δικαιούχων του Μέτρου 132, να φθάνουν ως ομάδα παραγωγών σε μέγεθος παραγωγής, που να μπορεί να προωθηθεί, διαφημισθεί κ.λ.π. με το Μέτρο 133 και να φθάνει σε αποτέλεσμα την προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές . Η προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές μπορεί να συμβεί, εφόσον ικανοποιούνται όλοι οι άλλοι όροι, αν ο όγκος παραγωγής της ομάδας παραγωγών ικανοποιεί τη ζήτηση του συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας σε μια ή περισσότερες αγορές.
6.3.3.  Ως προς το σημείο 6.2.3, η απάντηση  είναι ότι δεν αποκλείεσθε από το Μέτρο 133, αρκεί να συστήσετε μια ομάδα παραγωγών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

6.4 Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό, ότι είναι προς το συμφέρον της «Ομάδας Παραγωγών» να έχει ένα μέγεθος παραγωγής, τέτοιο ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αγορές στόχους της.

6.5 Προκειμένου μια ομάδα παραγωγών να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 133, έτσι ώστε να επωφεληθεί από αυτές, θα πρέπει προηγουμένως να έχει αποκτήσει νομική μορφή. Άλλωστε, νομική μορφή απαιτείται, ώστε η ομάδα παραγωγών να μπορεί να συναλλάσσεται, να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμφωνίες εμπορικού ή άλλου περιεχομένου.

6.6 Νομική πράξη σύστασης νομικού προσώπου (καταστατικό), ειδικά για το Μέτρο 133, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
– Στοιχεία των μελών της ομάδας παραγωγών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ).
– Η νομική μορφή της ομάδας παραγωγών μπορεί να είναι οποιαδήποτε, εκτός της επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής οργάνωσης, και θα έχει και εμπορικό σκοπό.
– Για τις ομάδες παραγωγών, που αποκτούν νομική μορφή στο πλαίσιο του Μέτρου 133, η ΕΔΡΑ τους θα ορίζεται στο Δήμο, στον οποίο ευρίσκεται αθροιστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (στην περίπτωση φυτικής παραγωγής) ή του αριθμού ζώων κατά το ίδιο είδος (στην περίπτωση ζωικής παραγωγής) των μελών, για το προϊόν που ενισχύθηκαν με το Μέτρο 132 και για το οποίο συστήνεται η συγκεκριμένη Ομάδα Παραγωγών.
– Στο σκοπό του νομικού προσώπου, που θα συστήσει η Ομάδα Παραγωγών, θα πρέπει να αναφέρεται η προώθηση και η διαφήμιση του προϊόντος που παράγεται από τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας, που ακολουθούν και ενισχύονται από το Μέτρο 132,  καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για το συγκεκριμένο προϊόν.
– Η χρονική διάρκεια του νομικού προσώπου της ομάδας παραγωγών θα πρέπει να  καλύπτει τουλάχιστον τη τριετή διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του και την διάρκεια των μακροχρόνιων δεσμεύσεων του Μέτρου.

7. Η Ομάδα παραγωγών, με την υποβολή της Αίτησης ενίσχυσης για το Μέτρο 133, θα προτείνει και ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (διάρκειας έως τριών ετών) βάσει του οποίου θα εκτελέσει τις επιλέξιμες δράσεις της παραγράφου 3 ανωτέρω. Είναι αυτονόητο, ότι στην πρόταση θα υπάρχει περιγραφή και διαβεβαιώσεις του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιήσει το Σχέδιό της, από οικονομικής / χρηματοδοτικής άποψης. Σημειώνεται ότι η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 70% των δαπανών των επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου